Privacy Reglement Stichting Uit Welke Beker

 1. Doel van de persoonsregistratie.
  De persoonsregistratie vindt plaats met betrekking tot de familiegeschiedenis.
 2. De persoonsregistratie is geautomatiseerd.
 3. De houder van de persoonsregistratie is de Stichting Uit Welke Beker, p/a Edelhert 6,
  1273 GG Huizen. 035-5267814. E-mail bestuur@uitwelkebeker.nl
 4. Functioneel verantwoordelijk voor de persoonsregistratie is het bestuur, met name de
  secretaris/archivaris van de familieorganisatie.
 5. De persoonsregistratie wordt niet aan derden uitbesteed.
  Mocht de registratie aan derden worden uitbesteed, dan zal het bestuur hiervoor
  passende maatregelen treffen ter waarborging van de privacy.
 6. Gegevens van donateurs
  Van donateurs worden in een bestand opgenomen: naam, adres, woonplaats, landnaam, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens. Het laatste is noodzakelijk om te kunnen nagaan of de donatie over het lopende jaar binnen gekomen is. Het betreft soms exact dezelfde naam en woonplaats en men vermeld niet altijd de woonplaats of het UWB nummer wat een donateur toegewezen krijgt bij aanmelding.
  Adresgegevens worden zo vaak als nodig is verstrekt aan de drukker van het familieblad te weten Editoo te Arnhem.
  Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig is en worden uiterlijk 1 jaar na
  beëindiging van het donateurschap verwijderd.
 7. Omschrijving van het doel van de persoonsregistratie.
  Het publiceren van de familiegeschiedenis van een groep mensen met dezelfde naam,
  die op verschillende wijze geschreven kan zijn of van groepen mensen waarvan de
  namen min of meer dezelfde herkomst hebben, waarbij een zo compleet mogelijk beeld
  van deze personen met aanverwanten wordt beschreven.
 8. Welke gegevens worden geregistreerd dan wel vergaard?
  Geboorte , doop , huwelijks en overlijdens en begraafdata en plaats.
  Samenlevingsvormen, zoals “op basis van een huwelijkscontract”. Gegevens
  betreffende een eventuele ontbinding van het huwelijk of een andere samenlevings-
  vorm. Lichamelijke, sociale, maatschappelijke en sportieve bijzonderheden of
  vaardigheden en zo nodig godsdienst. Adres, telefoonnummer, en e mail. Verder alles
  wat al over de persoon is gepubliceerd, inclusief beelden, zoals foto s, tv en
  video opnamen en geluidsregistraties.
 9. Bronnen vergaring van gegevens:
  Van de persoon uit de eerste hand, of uit de tweede hand van familieleden. Via
  mondelinge of schriftelijke overlevering van derden, zoals publicaties evt. via internet.
  Persoonskaarten en lijsten. Via archiefonderzoek.
 10. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen door betrokkenen.
 11. Beschikbaar stellen van gegevens van personen uit de registratie aan derden.
  Indien derden een beroep op de geregistreerde gegevens doen, dient voor het
  afgeven van deze gegevens toestemming van de betrokken persoon, verwanten of
  nabestaanden te worden verkregen.
 12. Wijze van beschikbaarstelling gegevens.
  Gegevens worden verstrekt door persoonlijk contact, schriftelijk per brief, e mail, of
  elektronische datadragers, Cd rom, DVD of usb stick.
 13. Verstrekken gegevens binnen de familieorganisatie.
  De gegevens die binnen de leden van de familieorganisatie worden verstrekt zijn
  voornamelijk geboorte , trouw , en overlijdensdata. Indien noodzakelijk worden ook
  adressen verstrekt, die uitsluitend mogen worden gebruikt voor benadering van deze
  personen voor verwerving van gegevens. Privacygevoelige zaken worden niet
  verstrekt.
 14. Verstrekking van gegevens aan personen en instanties buiten de organisatie.
  Dezelfde gegevens (met uitzondering van adressen) en wijze van verstrekking en
  registratie als onder 13. vermeld, vindt plaats aan personen en organisaties die zich
  met genealogie bezighouden met als doel dat zij ons als tegenprestatie aanvullende of
  nieuwe gegevens leveren of hebben geleverd. Bij verzoeken om adressen, zal (indien
  mogelijk) betrokkene het verzoek bekend worden gemaakt en betrokkene dient
  vervolgens zelf het initiatief te nemen het verzoek al of niet op te volgen.
 15. De familieorganisatie heeft geen andere gegevensverzamelingen in bezit dan deze
  met betrekking tot de familienaam, in de ruimste zin van het woord.
 16. Een verzoek van geregistreerde(n) of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) om
  kennisneming, verbetering (met inbegrip van verwijdering) en mededeling van
  verstrekking van de over hen opgenomen gegevens moet worden gedaan aan het
  secretariaat van de familieorganisatie. Het verzoek dient schriftelijk, per brief, of
  e mail te geschieden.
  Er zijn in principe geen overige administratieve voorwaarden die de afhandeling van
  het verzoek noodzakelijk maken, al zal het soms noodzakelijk zijn, voor de
  traceerbaarheid binnen het administratieve systeem, enige aanvullende persoonlijke
  gegevens te verstrekken, zoals namen van de (voor)ouders.
 17. Aan een verzoek om kennisneming van gegevens zijn geen kosten verbonden.
 18. Voor personen of instanties die buiten Nederland zijn gevestigd gelden dezelfde
  maatstaven.
 19. De registratie geschiedt op het adres van de familieorganisatie, zoals vermeld onder 3,
  en heeft geen vestiging in het buitenland.
 20. Onder privacygevoelige gegevens wordt verstaan alle gegevens en zaken die binnen
  een periode van 100 jaar beschikbaar zijn gekomen of zich hebben afgespeeld,
  waarvan de personen zelf of hun nabestaanden of hun directe aanverwanten schade
  van kunnen ondervinden bij publicatie of verstrekking daarvan aan derden.
  Dergelijke gegevens kunnen zijn: faillissementen, veroordelingen, lidmaatschappen
  van extreme organisaties, zoals NSB, seksuele geaardheid of voorkeur, lichamelijke of
  geestelijke afwijkingen, etc.
  Gegevens uit de registers van de burgerlijke stand, zoals geboorte , huwelijks ,
  overlijdens en echtscheidingsdata, worden niet als privacygevoelig beschouwd.
  Echter met inachtneming van de periode van openbaarheid welke wettelijk is
  voorgeschreven voor deze documenten. Namelijk 100 jaar voor geboorte, 75 jaar voor
  huwelijken en scheidingen en 50 jaar voor overlijden. De privacybescherming is niet
  van toepassing op overleden personen.
 21. Gegevens, die onder de privacy bescherming vallen, worden in een apart bestand
  opgeslagen en alleen het dagelijks bestuur heeft toegang tot deze gegevens. Het
  bestuur is tot geheimhouding verplicht.
 22. Daar waar het reglement niet voorziet, zal het dagelijks bestuur naar eer en geweten
  beslissen.